ความสำคัญของการ อบรมความปลอดภัย ในการทำงาน

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งในการทำงาน ไม่ใช่แค่การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่คือความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการขนย้ายเครื่องจักร ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ หากไม่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักเกิดจากความประมาทของพนักงาน สภาพแวดล้อม รวมถึงการที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัย จึงไม่มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง การอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ เพื่อให้พนักงานและนายจ้างมีความรู้ มีความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างให้เกิดแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างแนวคิดในการจัดกิจกรรม รณรงค์ ด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนาด้านความปลอดภัยในเกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ต่อผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงาน ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมความปลอดภัยมีหลักสูตรหรือเนื้อหาในการอบรม ดังต่อไปนี้ ความหมายของความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน แนวทางป้องกันอุบัติเหตุ ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย ผลเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานได้ ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน หรือพนักงานใหม่ การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญมากๆ เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย 2554 นายจ้างต้องจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน […]