ความสำคัญของการ อบรมความปลอดภัย ในการทำงาน

อบรม ความ ปลอดภัย

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญมากเป็นอันดับหนึ่งในการทำงาน ไม่ใช่แค่การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย แต่คือความปลอดภัยในการทำงาน กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการขนย้ายเครื่องจักร ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ หากไม่ระมัดระวัง ส่วนใหญ่อุบัติเหตุมักเกิดจากความประมาทของพนักงาน สภาพแวดล้อม รวมถึงการที่พนักงานไม่ได้รับการอบรมความปลอดภัย จึงไม่มีความรู้เข้าใจที่ถูกต้อง

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้พนักงานและนายจ้างมีความรู้ มีความเข้าใจ เห็นถึงความสำคัญของความปลอดภัย
 • เพื่อเสริมสร้างให้เกิดแนวคิดการป้องกัน การวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของความไม่ปลอดภัยอย่างเป็นระบบ
 • เพื่อสร้างแนวคิดในการจัดกิจกรรม รณรงค์ ด้านความปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความมั่นใจในการทำงานได้อย่างปลอดภัย
 • เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง และพัฒนาด้านความปลอดภัยในเกิดขึ้นในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ต่อผู้อื่นหรือเพื่อนร่วมงาน ร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัยมีหลักสูตรหรือเนื้อหาในการอบรม ดังต่อไปนี้

 • ความหมายของความปลอดภัย
 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในการทำงาน
 • แนวทางป้องกันอุบัติเหตุ
 • ประโยชน์ของการป้องกันอุบัติเหตุ
 • การสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัย
 • ผลเสียอันเกิดจากอุบัติเหตุ

ใครบ้างที่สามารถเข้ารับการอบรมความปลอดภัยในการทำงานได้

 • ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม
 • ผู้บริหาร
 • หัวหน้างาน
 • พนักงาน หรือพนักงานใหม่

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน มีความสำคัญมากๆ เกี่ยวข้องกับข้อบังคับตามกฎหมาย พรบ. ความปลอดภัย 2554 นายจ้างต้องจัดให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กรณีที่นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ หรือเปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงาน ตลอดจนเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ หากลูกจ้างไม่มีความรู้ ความเข้าใจ อาจมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ หรือถ้าร้ายแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว

การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานใหม่มีระยะเวลาในการอบรมประมาณ 6 ชั่วโมง พนักงานจะต้องสามารถวิเคราะห์งานที่เป็นอันตรายได้ และฝึก Work Shop การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย จัดทำขั้นตอนการทำงานที่ปลอดภัยและหามาตรการควบคุมความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

อบรมความปลอดภัยในการทำงานได้ที่ไหน ปัจจุบันมีหลายสถาบันที่รับจัดอบรมความปลอดภัย สถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดให้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมความปลอดภัยได้ง่ายๆ รองรับทั้งพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ประสงค์เข้ารับการอบรม อบรมเพื่อเข้าสมัครงานหรือเรียนต่อต่างประเทศก็ได้ เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ไม่แพง หรือมีโปรโมชั่นส่วนลดที่คุ้มค่า

About the Author

You may also like these